Gây mê hồi sức

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác Phẫu thuật - Gây mê hồi sức trước, trong, sau mổ  và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt.

 

Nhiệm vụ khoa Gây mê hồi sức:

 

- Thực hiện quy trình chuyên môn Phẫu thuật - Gây mê hồi sức được phê duyệt.

- Thực hiện điều trị và chăm sóc người bệnh sau mổ.

- Tham gia hồi sức cấp cứu tại các khoa khi có yêu cầu.

- Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực gây mê - hồi sức.

- Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công.