HỘI NGHỊ RA MẮT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG

11/02/2020 | 494 |
0 Đánh giá

Được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, sự giúp đỡ tích cực của Công đoàn ngành Y tế Bình Dương, sự chuẩn bị và vận động của Ban đại diện người lao động, cũng như quá trình tuyên truyền học tập, tìm hiểu về Luât, nghĩa vụ, quyền lợi của người đoàn viên công đoàn và hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn lâm thời

Hôm nay, ngày 11/02/2020, Hội nghị ra mắt Công Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương chính thức được thành lập sau khi nhận được quyết định đồng ý của Ban chấp hành Công Đoàn ngành Y tế ngày 22/08/2019 và Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương.

Hội nghị trân trong được đón tiếp bà Dương Thị Thu Hồng - Phó chủ tịch Công Đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương, bà Trần Ngọc Hiền – Giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương, đại diện BCH Bệnh viện cùng tập thể đoàn viên công đoàn.

1. Ban lãnh đạo

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Medic Bình Dương:

» BS. Phạm Văn Huân – Chủ tịch Công Đoàn

»  09 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công Đoàn Bệnh Viện

Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương hiện có 195 đoàn viên công đoàn. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở Medic Bình Dương đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đi lên của Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Công Đoàn ngành Y tế Việt Nam, Công Đoàn cơ sở Bệnh Medic Bình Dương thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

2. Chức năng:

            - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

            - Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động.

            - Tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị.

            - Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

3. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức Bệnh viện.

- Tổ chức và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý bệnh viện, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

- Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

           


(*) Xem thêm:

Bình luận