Quyết định thay đổi quy mô giường bệnh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt thay đổi quy mô giường bệnh nội trú, thay đổi, bổ sung khoa, phòng, danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương